Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation

Vad är SPCMO?

Föreningens uppdrag och utgivarättens innebörd

SPCMO ska för sina medlemmar sköta förvaltningen av Utgivarrätten – presspublicisternas nya närstående rätt inom ramen för upphovsrättslagen.

Utgivarrätten bygger på artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/790 (”DSM-direktivet”) och som sedan den 1 januari 2023 har implementerats i svensk rätt genom 48 b-d §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”Utgivarrätten”).

Det uttryckliga syftet med Utgivarrätten är att skydda publicisternas investeringar i den aktuella presspublikationen. Utgivarrätten ger presspublicister en egen rätt i relation till plattformsföretagen för visst onlinenyttjande. Det är specifikt presspublicister som skyddas av denna nya exklusiva närstående rättighet.

Utgivarrätten ger presspublicister en uteslutande rätt att för användning online förfoga över sin publikation genom att framställa exemplar av presspublikationen och göra den tillgänglig för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Detta innebär att digitala plattformar, som saluför sina egna och/eller andra företags tjänster eller produkter, kan få licens för användning av presspublikationer online via sina tjänster, genom att ingå licensavtal med föreningen för sådana utnyttjanden som omfattas av Utgivarrätten.

Motsvarande organisationer finns i många av de EU-länder där DSM-direktivets artikel 15 är implementerat i nationell rätt.

Medlemmar

Följande organisationer är medlemmar i SPCMO:

Aller Media, Alltinget AB, Bonnier News AB, Egmont Storyhouse AB, Everysport Group AB, Förvaltningsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg, Gota Media AB, Innerstadpress AB, LO Mediehus AB, LRF Media AB, Norrköpings Tidningar Media AB, NWT Media AB, Ny Teknik Group Sverige AB, Råd och Rön AB, Schibstedt News Media AB, Stampen Lokala Medier AB, Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Vi Media AB, Västerbotten-Kurirens Media AB.

 

Styrelsen

Styrelsen består av 11 ordinarie styrelseledamöter och har en bred representation bland mediehusen i Sverige.

Anders Enström Gota Media, ordförande
Cia Jansson Aller Media
Fredric Karén Schibsted News Media AB
Hannes Andersson Everysport Group AB
Jimmie Näslund Västerbotten-Kuriren Media AB
Lina Hedenström Norrköpings Tidningar Media AB
Linda Stiernstrand Stampen Lokala Medier AB
Lotta Edling Bonnier News AB
Mikael Rothsten NWT Media AB
Thomas Mattsson Bonnier News AB
Thomas Petersohn Ny Teknik Group Sverige AB, vice ordförande

Stadgar och förvaltningsuppdrag

Enligt SPCMO:s stadgar och anslutningsavtal med sina medlemmar ska föreningens verksamhet bestå i att:

a. genomföra förhandlingar samt, i förekommande fall, träffa avtal om nyttjande av Utgivarätten,
b. inkassera, förvalta, fördela och betala rättighetsintäkter till presspublicisterna som licensiering av Utgivarrätten ger upphov till,
c. bevaka och i övrigt tillvarata presspublicisternas rättigheter kopplade till Utgivarrätten, samt
d. i förekommande fall, förhandla och utbetala ersättning enligt 48 d § Upphovsrättslagen (URL) till förekommande rättighetshavargrupper

Föreningens medlemmar har lämnat sitt uttryckliga medgivande till SPCMO att kollektivt förvalta Utgivarrätten innebärande exempelvis rätten att teckna licensavtal med de digitala plattformarna inom ramen för samtliga förfoganden som omfattas av Utgivarrätten. Därutöver har föreningen uppdraget att, i förekommande fall, förhandla och utbetala ersättning enligt 48 d § URL.

Klicka på länken nedan för att läsa föreningens stadgar och anslutningsavtal.

Rutiner för klagomålshantering och tvistelösning

SPCMO eftersträvar att rätta till eventuellt förekommande fel så snart det är möjligt. Klicka på länken nedan för att ta del av SPCMO:s rutiner för klagomålshantering och tvistelösning.

 

Vad är SPCMO?

SPCMO är en ekonomisk förening som utgör en kollektiv förvaltningsorganisation för presspublicister.

Medlemmarna i SPCMO

SPCMO har ett stort antal mediehus, såväl inom dagspress som tidskriftsområdet, som medlemmar.