Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation

Fri och oberoende press är avgörande för demokratin

SPCMO:s verksamhet

SPCMO:s verksamhet består i att förhandla och träffa avtal om nyttjande av presspublikationer, samt inkassera, förvalta och till presspublicisterna fördela och betala ut de medel som licensiering av Utgivarrätten ger upphov till. Föreningen har även uppdraget att, i förekommande fall, förhandla och utbetala ersättning enligt 48 d § Upphovsrättslagen (URL) till vissa rättighetshavargrupper. Föreningen ska i övrigt bevaka och på andra sätt tillvarata presspublicisters rättigheter kopplade till Utgivarrätten.

I SPCMO ingår ett stort antal mediehus, såväl inom dagspress- som tidskriftsområdet, och branschorganisationerna Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter har ställt sig positiva till bildandet av föreningen.

Läs mer om föreningens verksamhet här;

 

 

 

Vad är SPCMO?

SPCMO är en ekonomisk förening som utgör en kollektiv förvaltningsorganisation för presspublicisternas utgivarrätt.

Medlemmarna i SPCMO

SPCMO har ett stort antal mediehus, såväl inom dagspress- som tidskriftsområdet, som medlemmar.