Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation

Föreningens medlemmar

Vem kan bli medlem?

Medlemskap i SPCMO är öppet för juridiska personer som uppfyller samtliga följande villkor:

a. sökanden är en framställare av en eller flera presspublikationer eller kan visa att den behörigen företräder sådana rättigheter,
b. sökanden tecknar ett förvaltningsavtal med föreningen,
c. sökanden är verksam inom medieområdet och står bakom att det ska finnas en fri och mångsidig press för att säkerställa medborgarnas tillgång till kvalitetsjournalistik och information samt värnar om grundläggande värderingar som bidrar till ett väl fungerande, demokratiskt och öppet samhälle, samt
d. sökanden har betalat en inträdesavgift om sådan är behörigen beslutad.

Medlemskapet förutsätter vidare att sökanden tecknar ett anslutningsavtal där medlemmen upplåter rätten till SPCMO att förvalta Utgivarrätten.

Vilka skyldigheter har medlemmarna?

Medlemskapet i föreningen innebär vissa skyldigheter. Varje medlem är skyldig att:

a. betala stadgeenliga medlemsinsatser och i förekommande fall fastställda inträdes- och medlemsavgifter,
b. agera lojalt med föreningens ändamål,
c.  förse föreningen eller den föreningen anvisar med all relevant information, inklusive information som kan krävas för föreningens inkassering, förvaltning, fördelning och utbetalning samt sådan information som kan komma att krävas för beräkning av rösträttsandel och eventuell inträdes- eller medlemsavgift, samt
d. i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

I dagsläget är varken någon inträdesavgift eller medlemsavgift beslutad av styrelsen.

Medlemskapet förutsätter att sökanden tecknar ett anslutningsavtal där medlemmen upplåter rätten till SPCMO att förvalta Utgivarrätten. Se närmare länken nedan för villkoren i anslutningsavtalet.

 

Hur ansöker man om medlemskap i föreningen och vad innebär det?

Organisation eller företag som önskar bli medlem i SPCMO och uppfyller kraven för att bli medlem är välkomna att sända en förfrågan till oss. Ansökan kommer som utgångspunkt behandlas på nästkommande styrelsemöte i föreningen.

Medlemskapet förutsätter att sökanden tecknar ett anslutningsavtal med SPCMO.

Genom ingåendet av anslutningsavtalet och medlemskapet i SPCMO ger medlemmen föreningen uppdraget att förvalta Utgivarrätten i enlighet med vad som närmare anges i anslutningsavtalet och stadgarna och ger därmed sitt uttryckliga medgivande till föreningen att förvalta Utgivarrätten. Därutöver ger medlemmen föreningen uppdraget/befullmäktigandet att, i förekommande fall, förhandla och utbetala ersättning enligt 48 d § URL för din räkning.

För att ta del av villkoren för anslutning och föreningens stadgar, klicka på länken nedan.

Hur avslutas medlemskapet/förvaltningsuppdraget?

Det av medlemmen lämnade förvaltningsuppdraget till SPCMO gäller tills vidare med en löpande uppsägningstid om sex (6) månader. Licenser som omfattar Utgivarätten som är meddelade av föreningen under förvaltningsuppdragets löptid ska dock alltid äga fortsatt giltighet så länge ett sådant underliggande licensavtal avseende rättigheten gäller, dock som längst tjugofyra (24) månader efter det att förvaltningsuppdraget upphört.

Om medlem säger upp det lämnade förvaltningsuppdraget kommer det även betraktas som en uppsägning för utträde som medlem ur föreningen. Begäran om utträde och uppsägning av anslutningsavtal ska ske i enlighet med vad som följer av föreningens stadgar och anslutningsvillkor. Se närmare om detta genom att ta del av stadgarna och anslutningsavtalet genom att klicka på länken nedan.

Vad är SPCMO?

SPCMO är en ekonomisk förening som utgör en kollektiv förvaltningsorganisation för presspublicisternas utgivarrätt.

Medlemmar i SPCMO

SPCMO har ett stort antal mediehus, såväl inom dagspress som tidskriftsområdet, som medlemmar.